Přírodní koupací biotop Malvíny Třešť

Novostavba přírodního koupací biotopu (nádrž opatřena fólií zabraňující úniku vody) s přírodním způsobem čištění vody dle vyhl. 238/2011 Sb. část III., budovy zázemí, terénních úprav, zpevněných ploch, oplocení, inženýrských sítí v areálu a vybavení, připojení areálu na veřejné řady IS. Celková plocha areálu 17.783 m2, celková vodní plocha 3.461 m2, celkový objem vody 3.348 m3. 

Sudický a Kovářovský potok, oprava koryt

Stavební práce spočívaly zejména v pročištění a odstranění nánosů z koryt v intravilánu a extravilánu obce Sudice u Boskovic, probírce břehových porostů a opravě stávajícího poškozeného opevnění Sudického a Kovářovského potoka. 

BC IP V Rákosném vč. cesty C11, LBK3 v k.ú. Libníkovice

Jednalo se o výstavbu nového rybníka o ploše cca 3 ha se zemní hrází, výpustným zařízením DN 600 a monolitickým bezpečnostním přelivem dlážděným kamennou dlažbou do betonu. Dále výstavba nové příjezdové cesty v délce cca 400 m.

Výstavba rybníka v k.ú. Kejžlice

Jednalo se o výstavbu nového rybníka, zemní hráze, nového výpustného zařízení s potrubím, nový bezpečnostní přeliv dlážděný z kamene do betonu, spárovaný. Součástí díla bylo zatrubnění části otevřeného koryta a vybudování nového nátokového objektu do rybníka. 

Obnova Ctidružického rybníka

Projekt obnovy Ctidružického rybníka  řešil především odbahnění  a výstavbu opevněného návodního líce hráze. Jednalo se o koryto toku a vodní plochy, které je přímou součástí záplavového území od zvýšených povodňových průtoků v korytě Ctidružického potoka. Rybník je chráněn proti povodňovým průtokům bezpečnostním přelivem s kapacitou na průtok Q100.

Rekonstrukce Okrouhlického rybníka

Jednalo se o odbahnění rybníka, výstavbu nové opěrné zdi podél hráze a nový monolitický sdružený objekt. Dále proběhla výměna výpustného potrubí v délce cca 120 m, včetně 2 ks revizních šachet a vývařiště.

Oprava a odbahnění soustavy rybníků v k.ú. Dolní Věžnice

Jednalo se o odbahnění soustavy rybníků v intravilánu obce Věžnice, dále o výstavbu nových výpustných zařízení, výměnu výpustných potrubí PP DN 600, opravu a opevnění hrází kamenným záhozem s filtrační vrstvou a výstavbu nové dešťové kanalizace PP DN 300 dl. 80 m včetně 2 ks betonových revizních šachet a kamenného výtokového čela do rybníka.